Algemene Voorwaarden

Flatcap Goatee Productions is statutair gevestigd te Den Haag. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 73126217 .

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte

Flatcap Goatee Productions stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Flatcap Goatee Productions bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn inclusief 21% BTW.

Reis en verblijf

De eerste 25 kilometer vanaf Den Haag worden er geen reiskosten in rekening gebracht. Alle reis- en verblijfskosten buiten deze 25 kilometer worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Flatcap Goatee Productions hanteert een vergoeding van € 0,35 (incl. BTW) per gereden km.

Auteursrecht

De klant geeft Flatcap Goatee Productions toestemming om zijn naam en het promotiemateriaal, zoals foto's en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van de promotie van Flatcap Goatee Productions als onderneming in de videografie.

Het eigendom van de beelden blijft te allen tijde, tenzij anders is overeengekomen met de klant, bij Flatcap Goatee Productions. Desalniettemin is de klant vrij om het bewerkte materiaal geheel naar eigen wens in te zetten op ieder gewenst platform.

Mocht de klant de opgeleverde content willen inzetten voor uitzending op (inter)nationale televisie en/of streaming platforms zoals Netflix, Amazon etc. dan kan er mogelijk een additionele fee in rekening gebracht worden voor de muziek die is gebruikt. Flatcap Goatee Productions zal de klant hier uiteraard altijd op voorhand op attenderen en ondersteunen in het administratieve proces om deze wens te realiseren.Het bewaren van de ruwe / onbewerkte beelden

Omdat de opslag van grote hoeveelheden ruwe beelden erg prijzig is, bewaren wij bij Flatcap Goatee Productions deze beeldmaterialen kostenloos voor 60 dagen - daarna zullen enkel generieke beelden bewaard die bijvoorbeeld bruikbaar zijn voor onze eigen beeldbank. Mocht de klant de wens hebben om materiaal langer te bewaren dan is dit, tegen meerpijs, altijd mogelijk (vraag ons naar de mogelijkheden)

Afkoopsom voor ruwe / onbewerkte beelden

Voor het overdragen van eigendomsrecht m.b.t. de ruwe / onbewerkte beelden brengen wij een afkoopsom in rekening + de kosten van een geschikt opslagmedium (meestal een externe SSD schijf van een kwalitatief merk)

Wij doen dit omdat de kosten van opslag steeds duurder worden en ook de bestandsgrootte van onze beelden bij een gemiddelde shoot flink kunnen oplopen.


Betalingscondities

Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de klant een voorschot betaling plaats van 50% van het totaalbedrag (deze voorwaarde is n.v.t. bij een opnamedag van 2 uur)

Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen (kleiner na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen klant en Flatcap Goatee Productions anders is overeengekomen.


Flatcap Goatee Productions ontvangt bij oplevering van het videomateriaal het resterende bedrag (indien van toepassing)

Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.


KVK No: 73126217
B.T.W. No: NL001795266B66